Go to Top

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu :                                                            MEY İÇKİ SAN. VE TİC. A.Ş.
(kısaca MEY olarak anılacaktır.)
Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 River Plaza K:25-29 34394
Şişli İstanbul
Şirketimize ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Mey olarak faaliyetlerimizi sürdürürken yönettiğimiz kişisel verilere saygı duyuyor ve kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet gösteriyoruz. Kişisel verilerinizin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını önemsiyor ve işbu aydınlatma metni ile de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereğince, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.
Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, MEY İÇKİ SAN. VE TİC. A.Ş. (“Mey”) tarafından veya ana şirketi Diageo Plc ve Mey Alkollü İçkiler San. Ve Tic. A.Ş. başta olmak üzere bağlı şirketleri tarafından, KVKK hükümlerine uygun olarak ve aşağıda açıklanan çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere veya yurt dışına aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Veri – Özel Nitelikli Kişisel Veri Tanımı:
KVKK kapsamında kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim-soyisim, TC kimlik numarası (TCKN), e-posta, adres, doğum tarihi, kamera kaydı vb. her türlü bilgidir.
Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezheb veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler ise özel nitelikli kişisel veridir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:
Toplanan kişisel verileriniz, MEY tarafından, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere ve kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçlarına uygun olarak işlenebilecektir:
Kişisel verileriniz, şirketimize bağlı eğitim kurumunun (IWSA-International Wine & Spirits Academy) sunduğu hizmetler; Şirketimiz tarafından sağlanan ürün ve hizmetler ile ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte aşağıda daha detaylı sayılan amaçlarla; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, ana şirket olan Diageo Plc ve Mey Alkollü İçkiler San. Ve Tic. A.Ş. başta olmak üzere bağlı Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar MEY’in düzenlediği

İlk Yayın ve Yürürlük tarihi: 07.04.2016
eğitim, seminer veya organizasyonlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik
olarak toplanabilecektir. Şirketimiz fiziksel güvenlik amacıyla işyeri, ofis, tesis ve eğitim
kurumlarında güvenlik kamerası ile izleme faaliyetinde bulunmakta; ziyaretçilerimizin giriş
ve çıkışlarında kayıtları alınmaktadır. Şirketimizin internet servislerinden faydalananların
geçmişe yönelik bağlantı bilgileri kanunun gerekliliklerine uygun olarak saklanır. Kişisel
verileriniz Şirketimiz ve bağlı Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden ve Eğitim
kurumumuz IWSA’nın faaliyet ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe güncellenerek
işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenir:
 MEY’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin veya MEY’in sahibi olduğu eğitim kurumunun
(IWSA) yürüttüğü eğitim ve hizmetlerin mevzuata ve Şirket İç Politika ve
Prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi için MEY’in ilgili birimleri tarafından
gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
 MEY’in ticari politikalarının tespit, planlanma ve uygulanması;
 MEY’in ve sahibi olduğu eğitim kurumunun (IWSA) ve ana şirketi Diageo Plc ve
başta Mey Alkollü İçkiler San. Ve Tic. A.Ş. olmak üzere bağlı şirketlerinin ve MEY
ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin
sağlanması (MEY tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, MEY’e
ait ofis işyeri tesis ve benzeri tüm lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin
sağlanması, MEY ve bağlı şirket müşterilerini değerlendirme, ürün v.s. ilişkin şikâyet
yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, iç
ve dış denetimler, mali işler v.b.),
 MEY’in her türlü insan kaynağı faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi ile bu
faaliyetlere destek olunması;
 MEY’in ve sahibi olduğu eğitim kurumunun (IWSA) ve ana şirketi Diageo Plc. ve
başta Mey Alkollü İçkiler San. Ve Tic. A.Ş. olmak üzere bağlı şirketlerinin ticari
itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.
Kişisel verilerinizin MEY tarafından işlenme amaçları konusunda daha detaylı
bilgiye, www.mey.com.tr resmi internet adresindeki ‘Mey, Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Politikası”na erişerek ulaşabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması:
Toplanan kişisel verileriniz; MEY’in sahibi olduğu eğitim kurumunun (IWSA) yürüttüğü eğitim ve hizmetlerin ve MEY’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket İç Politika ve Prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi için MEY’in ilgili birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi; MEY’in ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması; MEY’in ve sahibi olduğu eğitim kurumunun (IWSA) ve ana şirketi Diageo Plc. ve başta Mey Alkollü İçkiler San. Ve Tic. A.Ş. olmak üzere bağlı şirketlerinin ve MEY ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (MEY tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, MEY’e ait ofis, işyeri, tesis ve benzeri tüm lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, MEY ve bağlı şirket müşterilerini değerlendirme, ürün v.s. şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, iç ve dış denetimler, mali işler v.b.), MEY’in her türlü insan kaynağı faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi ile bu faaliyetlere destek olunması; MEY’in ve sahibi olduğu eğitim kurumunun (IWSA) ve ana şirketi Diageo Plc ile olmak üzere Mey Alkollü İçkiler San. Ve Tic. A.Ş. dahil bağlı şirketlerinin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması amaçlarıyla; denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, ana şirketi Diageo Plc ile Mey Alkollü İçkiler San. Ve Tic. A.Ş. dahil bağlı şirketlerimizle, ilgili yasal hükümler çerçevesinde doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, danışmanlarımıza, denetçilerimize ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sunduğumuz ürün, eğitim ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilere Dair Açık Rızanızı Gerektirmeyen Haller:
KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde MEY’in açık rıza almaksızın kişisel verileri (sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileri) işleyebilme hakkı mevcuttur.
Mevzuatta belirtilen ve yukarıda yer alan istisnalar haricinde, özel nitelikli kişisel verileriniz dahil tüm kişisel verileriniz, açık rızanız olmaksızın işlenemez. Açık rızanız alınmadan önce size ait verilerin işlenme gerekçesi ile ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmeniz gerekmektedir.
Veri Güvenliği:
Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşa risklerine karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları:
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 KVKK’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.mey.com.tr adresindeki Bilgi Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 River Plaza K:25-29 34394 Şişli İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu meyicki@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

18 Yaşından büyük olduğunuzu teyit etmek için lütfen doğum tarihinizi girin.

- -


“Türkiye’de son yıllarda hızla gelişen turizm ve gastronomi sektörüne hizmet vermek amacıyla hayata geçen International Wine and Spirits Academy (IWSA) bir Mey/Diageo Türkiye kuruluşudur.

Alkollü içecekler sektörü çalışanlarının kariyer ve kişisel gelişim yolculuklarında profesyonel başarı için öncü bir kuruluş olmayı hedefleyen IWSA Fermente ve distile içecekler hakkında aranılan her türlü bilginin bulunabileceği bir eğitim ve uygulama merkezi olarak Türkiye gastronomi sektörü için büyük bir açığı da kapamayı hedeflemektedir.”