Paylaş :

İnternet Sitesi Kullanım Şartları

İNTERNET SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI

Değişiklik Tarihi: [17.11.2022]

Bu İnternet Sitesi Kullanım Şartları (“Kullanım Şartları”), https://iwsa.com.tr/ internet sitesinin (“Site”) sizin tarafınızdan ziyaret edilmesi ve kullanılması hakkındaki kuralları açıklamaktadır.

Sitenin tarafınızca kullanımı, işbu Kullanım Şartlarını kabul etmeniz koşuluna bağlıdır. Ayrıca, kişisel verilerinizin kullanımına, gizliliğe ve çerezlere ilişkin bilgilendirmelerimiz Site içerisinde yer almaktadır. İşbu Kullanım Şartları’nı, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve kendi takdir hakkımız ve yetkimiz doğrultusunda zaman zaman tadil etme hakkımız saklıdır. Yayınlandıkları anda geçerli olacak güncellemelere ilişkin olarak bu sayfayı periyodik olarak incelemek tarafınızın sorumluluğundadır. Sitenin tarafınızca sürekli olarak kullanılması, işbu Kullanım Şartlarının kabulünü teşkil etmektedir. Sitenin herhangi bir kısmını, özelliklerini veya içeriğini herhangi bir zamanda değiştirme, tadil etme, askıya alma veya sona erdirme hakkımız saklıdır. Ayrıca; tarafımızca, herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın veya herhangi bir sorumluluk üstlenilmeksizin, Sitenin bölümlerine veya tamamına ilişkin belirli özelliklere kısıtlamalar getirilebilir veya erişiminiz kısıtlanabilir. Site; Diageo plc’nin (İngiltere ve Galler’de 23307 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve Lakeside Drive, Park Royal, Londra NW107HQ, Birleşik Krallık adresinde mukim) nihai hakim şirket olduğu Diageo grup şirketlerinin bir üyesi olan, Türkiye’de kayıtlı ve Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 River Plaza Kat:25 34394 Şişli/İstanbul Türkiye adresinde mukim olan Mey İçki San. Ve Tic. A.Ş. (bundan böyle ‘Mey’ olarak anılacaktır) tarafından idare edilmektedir.

Kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlemekteyiz. Kişisel verilerinize dair ayrıntılı bilgiye Genel Aydınlatma Metni’nden, site çerez uygulamalarımıza dair ayrıntılı bilgiye ise Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Site, yalnızca, ikamet ettiğiniz ve Site’ye erişim sağladığınız ülkede alkol satın almak için reşit olmanız durumunda tarafınızın kullanımına yöneliktir. Bu kategoriye girmiyorsanız, ikamet ettiğiniz ya da erişim sağladığınız ülkede yürürlükte olan kanunları ve düzenlemeleri ihlal ediyor olabilirsiniz; bu nedenle, Site’den derhal çıkış yapmalısınız.

Uygun olduğu şekilde, içerik filtreleme yazılımı kullanarak veya bilgisayarınızın ayarlarını değiştirerek (örneğin; tarayıcı ve işletim sistemi) işbu Site’ye erişim kısıtlanabilecektir.

İŞBU KULLANIM ŞARTLARININ TAMAMINI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİTEDEN DERHAL ÇIKIŞ YAPIN.

İşbu Kullanım Şartları kapsamında yapılan “biz”, “bizim”, “tarafımız” veya “şirket” atıflarının tamamı Mey’e, Mey’in iştiraklerine, bağlı ortaklıklarına ve kuruluşlarına yapılan atıflar olarak addedilecektir.

1. Haklar – Site üzerinde yer alan tüm materyalle ve içerik [metinler, görüntüler, internet sayfaları, sesler, yazılımlar (kod, arayüz, internet sitesi yapısı) ve videonun yanı sıra görünümler, hisler, tasarım ve bunların birleşimi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere] tarafımıza ait olup tarafımızca lisanslandırılmıştır. Söz konusu materyalleri ve/veya içeriği yalnızca işbu Kullanım Şartları kapsamında ve Mey tarafından onay verildiği ölçüde kullanmaya izinli olduğunuz tarafınızca kabul edilmektedir.

2. Fikri Mülkiyet – Aksi belirtilmediği sürece; tarafımız, site üzerinde görünen veya Site kapsamında yer alan tüm ticari markaların, hizmet markalarının, tasarım markalarının, ticari takdim şekillerinin, patentlerin, telif haklarının, veri tabanı haklarının ve sair fikri mülkiyetin (birlikte “Fikri Mülkiyet”) sahibi ve/veya yetkili kullanıcısıdır. İşbu Kullanım Şartları kapsamında belirtilmesi hariç olmak üzere; Sitenin tarafınızca kullanımı, tarafınıza, Site üzerinde erişim sağlayabileceğiniz herhangi bir Fikri Mülkiyete ilişkin herhangi bir hak, menfaat veya lisans vermemektedir. İşbu Kullanım Şartları kapsamında belirtilmesi hariç olmak üzere; Fikri Mülkiyetin herhangi bir şekilde kullanımı veya çoğaltılması yasaktır.

3. Kullanıma ilişkin Kısıtlamalar – Kanunen, tarafımızca veya geçerli lisans veren tarafından yazılı olarak açıkça yetki verilmediği sürece; tarafınız, Site üzerinde yer alan materyallerin veya içeriğin herhangi birini veya tamamını çoğaltma, iletme, lisanslandırma, satma, halka açık bir şekilde ifa etme, yayma, uyarlama, tercüme etme, değiştirme, bir araya getirme, birleştirme, paylaşma, veya herhangi birine sair şekilde sunma ya da söz konusu materyallerin veya içeriğin türevlerini oluşturma yetkisine sahip değildir.

4. Halka Açık Forumlara ilişkin Kullanım Şartları ve Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Bu Site; yazılar, görüntüler, çizimler, ses kayıtları ve video kayıtları (“Paylaşımlar”) dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere bilgi paylaşmanıza, iletmenize ve sağlamanıza imkan verebilecek tartışma grupları, haber grupları, ilan panoları, sohbet odaları, bloglar ve Arayüz Sitelerinden Bağlı İçeriklerin görünümü gibi (aşağıdaki Madde 5 kapsamında açıklanmaktadır) diğer sosyal ağ özellikleri (birlikte “Halka Açık Forumlar”) dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere interaktif hizmetler içerebilmektedir. Tarafımız, Halka Açık Forumlardaki Paylaşımları aktif olarak izleme yetkisine sahiptir. Benzer şekilde; tarafımız, herhangi bir Halka Açık Forum üzerindeki Paylaşımlara yönelik editöryel kontrol uygulama yetkisine sahiptir. Mey bu yetkilerini kullanmakla yükümlü olmayıp Halka Açık Forumlarda yanlış, hileli ya da yanıltıcı olan ya da nahoş veya uygunsuz olan içeriklere maruz kalabilirsiniz. Halka Açık Forumların kullanımına ilişkin risk tarafınıza aittir.

Halka Açık Forumları izleme ve kendi takdir hakkımız ve yetkimiz doğrultusunda işbu kuralların suistimalini teşkil ettiğini düşündüğümüz herhangi bir Paylaşımı kaldırma veya değiştirme hakkımız saklı olup bu konularda herhangi bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.  Tarafımız; kendi takdir hakkımız ve yetkimiz doğrultusunda, böyle bir suistimalin olabileceğine inandığımız durumlarda, söz konusu hizmetlerin veya Site’nin tarafınızca kullanımını kısıtlayabilecek, askıya alabilecek veya sonlandırabilecektir.

Aşağıdaki örnekler, Site’nin suistimalini teşkil etmektedir:

 1. Site’nin uygun olmayan, yasadışı veya ahlak dışı bir amaçla kullanılması,
 2. Site’nin tarafınızca kullanımının bir sıkıntı yaratması veya Site’nin çalışmasının tehlikeye girmesine veya zarar görmesine neden olunması,
 3. Site’nin (herhangi bir Halka Açık Forum kapsamında veya sair şekilde) herhangi bir karalayıcı, nahoş veya müstehcen materyali oluşturmak, barındırmak veya iletmek amacıyla kullanılması ya da ırk, din, mezhep veya cinsiyet açısından başkalarına karşı suç teşkil edebilecek faaliyetlerde bulunma,
 4. Site’nin çocuklara herhangi bir şekilde zarar vermek veya zarar verme girişiminde bulunmak için kullanılması,
 5. Site’nin bedensel zararı veya mülkiyet hasarını tehdit veya teşvik eden ya da cezai suç teşkil edecek ya da cezai sorumluluğa neden olacak herhangi bir materyali oluşturmak, barındırmak veya iletmek amacıyla kullanılması,
 6. Site’nin herhangi bir tarafın telif hakkını, ticari markasını, patentini, ticari sırrını gizliliğini, yayın hakkını veya sair fikri mülkiyet veya mülkiyet haklarını ihlal eden materyali oluşturmak, barındırmak veya iletmek amacıyla kullanılması,
 7. Site’nin talep edilmeyen reklam malzemesini oluşturmak, barındırmak veya diğer kullanıcılara iletmek amacıyla kullanılması,
 8. Site’nin başka bir materyale zarar veren herhangi bir materyali oluşturmak, barındırmak veya iletmek amacıyla kullanılması,
 9. Site’nin ürün, parça veya hizmet satmak veya satın almak ya da zincirleme mektup veya piramit şemaları vb. göndermek için yanlış, yanıltıcı, aldatıcı veya sahte tekliflerde bulunmak amacıyla kullanılması,
 10. Kandırmak veya yanlış yönlendirmek amacıyla, tanımlayıcı ağ başlık bilgilerinin veya yazar isimleri, yayın tarihleri veya gümrük şirketi isimleri dahil olmak üzere telif hakkı yönetimi bilgilerinin eklenmesi, kaldırılması veya değiştirilmesi,
 11. Site’nin başkalarının hesaplarına erişmek veya erişmeye teşebbüs etmek ya da tarafımızın veya üçüncü bir tarafın güvenlik önlemlerine, bilgisayar yazılımına, donanımına, elektronik haberleşme sistemlerine veya telekomünikasyon sistemlerine girmek veya girmeye teşebbüs etmek amacıyla kullanılması,
 12. Site’nin üçüncü tarafların bilgileri ve rızaları dışında kişisel bilgilerini toplamak veya toplama teşebbüsünde bulunmak ya da kullanıcı listelerinin ve sair verilerin elde edilmesi amacıyla “ekran kazıma”, “veri tabanı kazıma” veya herhangi bir sair faaliyette bulunmak amacıyla kullanılması,
 13. Site’nin taşma ve bilgisayar korsanlığı dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, genel anlamda diğer insanların hizmetlerden veya internetten yararlanabilmelerini olumsuz yönde etkileyen herhangi bir aktivite için kullanılması,
 14. Tarafımızca, yüklenicilerimizce ya da lisans alanlarımızda sağlanan herhangi bir Fikri Mülkiyetin ön yazılı muvafakatimiz alınmadan yeniden satılması, başka bir amaçla kullanılmak üzere değiştirilmesi veya yeniden dağıtılması, ya da herhangi bir kişinin veya kurumun yerine geçilmesi veya kullanmaya yetkili olmadığınız sahte bir ismin kullanılması,
 15. Reşit olmayanların içki içmesinin, içki satın almasının veya alkollü içeceklerin aşırı derecede tüketilmesinin teşvik edilmesi, tasvip edilmesi ya da cezbedici hale getirilmesi;
 16. Kendiniz veya herhangi bir sair kişi hakkındaki herhangi bir kişiyi tanımlayabilir bilginin (örneğin; telefon numarası, coğrafi adres veya herhangi bir bireyin kimliğinin veya iletişim bilgilerinin elde edilebileceği sair bilgiler) ifşa edilmesi ve
 17. Bir Arayüz Sitesi ile ilişkili kullanım şartlarının ihlal edilmesi.

Bu liste yalnızca örnek sağlamak amacı taşımakta olup, Site’nin veya Halka Açık Forumların kısıtlanması, askıya alınması veya sona erdirilmesi ile sonuçlanabilecek olan Site’nin veya Halka Açık Forumların kabul edilemez kullanımlarına yönelik kapsamlı bir liste değildir. İnternetin global mahiyeti nedeniyle, kullanıcılar işbu belge vesilesiyle, online davranış ve kabul edilebilir içerik ile ilgili yerel kurallara uymayı kabul etmektedirler. Kullanıcılar, aynı zamanda, herhangi bir verinin herhangi bir ülkeden dışa aktarılması ile ilgili geçerli kurallara uymayı kabul etmektedirler.

Yaptığınız hiçbir Paylaşım gizli ya da sır olarak addedilmeyecektir. Halka Açık Forumlar üzerinde veya aracılığıyla paylaştığınız kişisel ve sair bilgilerin (örneğin; kullanıcı adı, e-posta adresi, telefon numarası) genel olarak diğer kişilerin erişimine açık olacağı ve bu kişiler tarafından toplanarak kullanılabileceği ve bu durumun talep edilmeyen mesajlar veya diğer insanlardan gelen sair iletişimlerle sonuçlanabileceği tarafınızca anlaşılmaktadır. Paylaşımlarda kendiniz veya bir başka kişi ile ilgili herhangi bir kişiyi tanımlayabilir bilgiye yer vermemelisiniz. Kişiyi tanımlayabilir bilgiler içeren herhangi bir Paylaşımı kaldırma hakkımız saklı kalmakla birlikte böyle bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Tarafımız, Halka Açık Forumlarda paylaştığınız kişisel bilgiler dahil olmak üzere herhangi bir bilginin veya verinin kullanımı veya suistimaline ilişkin herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Tarafınız, Paylaşımlarınızın size has olduğunu; herhangi bir tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini; müstehcen, küfürlü, uygunsuz, kötü maksatlı, ayrımcı, onur kırıcı veya sair şekilde hukuk dışı olmadığını; herhangi bir sair tarafın bunlara ilişkin herhangi bir hakkının olmadığını; Paylaşımlarınızda “manevi haklar”dan feragat ettiğinizi; söz konusu Paylaşımların kullanılması, çoğaltılması, değiştirilmesi, uyarlanması, yayımlanması, tercüme edilmesi, dağıtılması, ifa edilmesi, gösterilmesi (tamamen veya kısmen) ve bu Paylaşımlardan türevler oluşturulması ve/veya söz konusu Paylaşımların editöryel, ticari, ticari olmayan, tanıtım veya sair amaçlarla, halihazırda bilinen veya ileride geliştirilecek herhangi bir şekilde, ortamda veya teknolojiyle sair işlere derç edilmesi için tarafımıza telifsiz, kısıtlamaya tabi olmayan, dünya genelinde geçerli, süreklilik arz eden, gayrikabili rücu, münhasır olmayan, tamamıyla devredilebilir, temlik edilebilir ve alt lisanslama yapılabilir hak ve lisans verildiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

Tarafımız, tarafınızın Paylaşımlarını saklamaktan sorumlu olmayıp, söz konusu Paylaşımları herhangi bir zamanda silebilecek veya imha edebilecektir.

Halka açık forumlarda kullanıcılar tarafından paylaşılan içerikler, bilgiler ve materyaller tarafımızca onaylanmamaktadır. Halka açık forumlar üzerinde veya aracılığıyla sair kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğruluğunu değerlendirmek ve teyit etmek tarafınızın sorumluluğudur. Halka Açık Forumlarda ifade edilen görüşler, mutlak şartta tarafımızın görüşleri değildir. Katılımcılar tarafından ifade edilen beyanlar, tavsiyeler veya görüşler, yalnızca ilgili katılımcılara aittir. Halka Açık Forumlardaki herhangi bir beyandan, tavsiyeden, görüşten veya sair içerik ya da materyalden tarafımız sorumlu tutulmayacaktır. Tarafınız; Site’nin herhangi bir başka kullanıcısı ile yaşanan herhangi bir anlaşmazlıktan kaynaklanan veya böyle bir anlaşmazlık ile herhangi bir şekilde bağlantılı olarak ortaya çıkan bilinen ve bilinmeyen her türden ve mahiyetten hak talebine ve talebe ilişkin olarak tarafımızı muaf tutmaktadır.

5. Arayüz Siteleri – Tarafınız, tarafınızca veya tarafımızca Siteden bağlantı verilen bağımsız internet siteleri tarafından barındırılan içeriklere (“Bağlı İçerik”) veya herhangi bir programlama arayüzü veya sair bir yöntemle Site’de gösterilen içeriklere ilişkin herhangi bir sorumluluğumuzun olmadığını kabul ve ikrar etmektedir.

Tarafımızca Bağlı İçerikler barındırılmamakta veya saklanmamaktadır. Bağlı İçeriğin gösterilmesi veya Arayüz Sitelerine bağlantı verilmesi, söz konusu Bağlı İçeriğin, Arayüz Sitelerinin veya ürünlerin, reklamların ya da söz konusu sitelerde sunulan sair materyallerin tarafımızca onaylandığı ya da tarafımızın bunlarla ilgili bir ortaklık içerisinde olduğu anlamına gelmemektedir. Söz konusu Arayüz Sitelerinde yer alan böyle herhangi bir içeriğin, malın veya hizmetin tarafınızca kullanımından veya bunlara itimat edilmesinden veya kullanımı veya itimat edilmesi ile ilişkili olarak ortaya çıkan veya ortaya çıktığı iddia edilen herhangi bir zarardan, ziyandan veya masraftan ya da Arayüz Siteleri tarafından alınan herhangi bir tedbirden doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığımız tarafınızca kabul ve ikrar edilmektedir.

Tarafımızın, söz konusu kontrole sahip olduğumuz ölçüde, herhangi bir zamanda ve işbu Kullanım Şartları ile Arayüz Sitesinin kullanımına ilişkin geçerli şartların ihlali dahil olmak üzere herhangi bir nedenle Bağlı İçeriği Site’den veya Arayüz Sitelerinden kaldırma hakkı saklıdır.

Site’nin birtakım özelliklerinden yararlanmanız için, Arayüz Sitelerinde kullanıcı adı ve şifre ile bir hesap oluşturmanız gerekebilecektir. Bunlar bağımsız siteler olduklarından, tarafımız, herhangi bir kullanıcı adı, şifre ya da bu sitelerin toplayabileceği sair bilgilerden sorumlu değildir. Ayrıca, tarafımızca, Arayüz Siteleri için şifrenizi bize sağlamanız asla istenmeyecektir. Söz konusu Arayüz Sitelerinden herhangi bir nedenle hesap oluşturamamanız halinde, Site tarafından sağlanan özelliklerden tamamen yararlanamayabilirsiniz.

İşbu Kullanım Şartları’na ilaveten; buna ilişkin haklarınız dahil olmak üzere Sitemizde yer alan Bağlı İçerikler, Arayüz İnternet Sitesi tarafından ortaya konan geçerli kullanım şartlarına tabidir.

6. Tarafınızca sağlanan materyaller – Özellikle talep edilmediği sürece; tarafımızca, Site, Site hizmetleri veya e-posta üzerinden ya da herhangi bir sair yolla tarafınızdan herhangi bir gizli, sır niteliğinde olan, müseccel bilgileri veya sair materyaller talep edilmeyecek veya elde edilmek istenmeyecektir. Tarafımızca açık bir şekilde talep edilmediği halde tarafınızca sunulan herhangi bir bilgi veya materyal gizli, sır niteliğinde veya müseccel olarak addedilmeyecektir. Her ne formatta olursa olsun, gerek fikirler ve yaratıcı konseptler gerekse sair materyaller gibi, Site’ye sağladığınız herhangi bir bilginin veya materyalin, uygun olduğunu addettiğimiz herhangi bir amaç doğrultusunda herhangi bir sınırlama olmaksızın ve herhangi bir para ödemesi yapılmaksızın ya da tarafınız kaynak olarak gösterilmeksizin, tarafımızca kullanılabileceği, çoğaltılabileceği ve ifşa edilebileceği tarafınızca kabul edilmektedir. Yayınlanan materyaller kapsamındaki “manevi haklardan” ilgili yazarlarca gayrikabili rücu olarak feragat edildiği de tarafınızca taahhüt edilmektedir. Söz konusu materyallerin tarafımızca kanunen cevaz verilen ölçüde kullanılması veya ifşa edilmesi sonucunda tarafınızca maruz kalınacak herhangi bir kayba veya zarara ilişkin tarafımızın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Söz konusu haklardan feragat edilemediği veya söz konusu haklar kapsam dışı bırakılamadığı ölçüde; bu fıkra, kişisel bilgilerinizi koruyan yürürlükteki kişisel veri koruma kanunları kapsamında sahip olabileceğiniz haklara tesir etmemektedir.

7. Hesaplar ve Güvenlik – Site’nin, Halka Açık Forumların veya sair hizmetlerin belirli kısımlarına erişim sağlayarak bunlardan yararlanmanız amacıyla, kullanıcı adı ve şifre ile bir hesap oluşturmanıza tarafımızca imkan verilebilmektedir. İkamet ettiğiniz ve Site’ye erişim sağladığınız ülkede alkol satın almak için reşit olmadığınız sürece hesap oluşturamazsınız. Tarafınızca, doğru hesap bilgileri sağlanacaktır. Hesabınızın şifresinin gizliliğini kesin surette korumanın yanı sıra hesabınızı ve şifrenizi kullanarak yaptığınız işlemlerden sorumlusunuz. Tarafınızca (a) şifrenizin veya hesabınızın herhangi bir şekilde yetkisiz kullanımının veya sair güvenlik ihlallerinin tarafımıza derhal bildirileceği ve (b) her oturum sonunda hesaptan çıkış işleminin yapıldığından emin olunacağı kabul edilmektedir. Şifrenizin dağıtılmasını ve kullanılmasını kontrol etmek, hesabınıza erişimi ve hesabınızın kullanılması kontrol etmek ve hesabınızı iptal etmek istediğinizde tarafımızı bilgilendirmek yalnızca tarafınızın sorumluluğundadır. Bu hükme uymamanız sonucunda oluşacak herhangi bir kayıp veya zarardan tarafımız sorumlu veya mesul olmayacaktır.

8. Taahhütte bulunmama - Site, “olduğu gibi” esasıyla sağlanmakta olup Site’nin tarafınızca kullanımına ilişkin risk tarafınıza aittir. Memurlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, çalışanlarımız, acentelerimiz (aracılarımız) ve temlik alanlarımız ile birlikte tarafımız; kanun kapsamında cevaz verilen en geniş ölçüde, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, ifa, mülkiyet ve ihlal bulunmamasına ilişkin taahhütler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere her nevi açık ve zımni taahhütlerden feragat etmektedir. Tarafımızca Site’nin virüslerden ari, elverişli, erişilebilir, hatasız, kesintisiz olacağı ya da içeriklerin doğru olacağı yönünde taahhütte bulunulmamaktadır. Tarafımızca Site’nin güvenliğini sağlamak için makul tedbirlerin alınmasına rağmen, internetin tamamen güvenli bir ortam olmadığı tarafınızca ikrar edilmektedir ve tarafımızca, Site üzerinde paylaşılan veya Site üzerinden iletilen herhangi bir bilginin veya materyalin yetkisiz erişim ve kullanıma karşı güvende olacağına dair açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunulmamaktadır. Site’den memnun olmamanız durumunda, yapacağınız tek şey Site’yi kullanmamak olacaktır.

9. Üçüncü taraf malları ve hizmetleri – Malları ve hizmetlerine Site üzerinden erişilebilen veya Malları ve hizmetleri Site üzerinde gösterilen şahıslara, şirketlere ve sair kuruluşlara tarafımızca kefil olunmamaktadır.

10. Sorumluluğun tarafınıza ait olması – Bağımsız otoritelerce Site üzerinde ortaya konan herhangi bir bilgiye dayanarak veya itimat ederek herhangi bir faaliyette bulunmadan önce, söz konusu bilgiyi daima teyit etmelisiniz. Site’den indirilen herhangi bir materyale ilişkin virüs kontrol yazılımı kullanmak ve söz konusu yazılımın ekipmanınız ile uyumunu sağlamaktan tarafınız sorumludur.

Herhangi bir üçüncü tarafa dair kişiyi tanımlayabilir veya sair bilgileri tarafımıza sağladığınız durumlarda, söz konusu paylaşıma ilişkin olarak veri koruma mevzuatına uygun ilgili üçüncü tarafın onayının alındığı ve konu hakkında bilgilendirilen üçüncü tarafın Aydınlatma Metni’mize yönlendirildiği kabul edilmektedir.

11. Mesul olmama – İşbu belge vesilesiyle memurlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, çalışanlarımız, acentelerimiz (aracılarımız) ve temlik alanlarımız ile birlikte tarafımız; söz konusu kaybın, masrafın veya zararın tarafımızın ihmalinden veya sair şekilde kaynaklanıp kaynaklanmadığına ve söz konusu kayıp veya zararın ortaya çıkabileceğine dair tarafımızın açık bir şekilde bilgilendirildiği veya bilgilendirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, Site’nin tarafınızca kullanımı sonucunda ya da Site veya Site üzerinden erişilen sair sitelerin üzerinden bulaşan herhangi bir bilgisayar virüsü nedeniyle tarafınızın maruz kalacağı herhangi bir kayba, masrafa veya zarara (doğrudan, dolaylı, nihai veya sair) ilişkin olarak, bilcümle mesuliyetten kanun kapsamında cevaz verilen en geniş ölçüde feragat etmektedir. Hiçbir durumda; Site’nin tarafınızca kullanımından kaynaklanacak bilcümle zararlar, masraflar, kayıplar ve dava haklarına ilişkin olarak tarafınıza karşı sahip olduğumuz toplam sorumluluk (ihmal, kusursuz sorumluluk veya ürün sorumluluğu) 100.00 TL (Türk Lirası)’yi geçmeyecektir.

12. Kullanıcı Bilgileri – Site’nin tarafınızca kullanımı esnasında, tarafımıza kişiyi tanımlayabilir bilgileri (bundan böyle “Kullanıcı Bilgileri” olarak anılacaktır) sağlamanız istenebilecektir. Söz konusu Kullanıcı Bilgilerine ilişkin bilgi toplama ve kullanma politikalarımız Aydınlatma Metnimiz kapsamında ortaya konmaktadır. Kullanıcı Bilgilerinin doğruluğundan ve içeriğinden münhasıran sorumlu olduğunuz tarafınızca kabul ve ikrar edilmektedir.

13. Tazminat – İşbu belge vesilesiyle; memurlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, acentelerimiz (aracılarımız), çalışanlarımız ve temsilcilerimiz ile birlikte tarafımız, Site’nin, Site’nin herhangi bir hizmetinin veya Arayüz Sitelerinden elde edilen bilgiler dahil olmak üzere Site üzerinden veya aracılığıyla erişilebilen herhangi bir bilginin tarafınızca kullanılması, bilgilerin veya materyallerin tarafınızca Site veya Arayüz Siteleri üzerinden veya aracılığıyla gönderilmesi veya iletmesi ya da işbu Kullanım Şartları, Arayüz Sitelerinin veya sair kanunların, düzenlemelerin ve kuralların kullanım şartlarının ihlal edilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayba, zarara veya masrafa karşı tarafınızca tazmin edilmektedir. İşbu belge vesilesiyle; memurlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, acentelerimiz (aracılarımız), çalışanlarımız ve temsilcilerimiz ile birlikte tarafımız ayrıca, tarafınızca sağlanan veya tarafımıza sağlanacak olan herhangi bir bilginin veya materyalin herhangi bir kanunun veya herhangi bir üçüncü taraf hakkının ihlali olduğuna ilişkin hak talepleri (karalamaya, mahremiyetin ihlaline, itimadı suistimale, telif hakkının ihlaline veya herhangi bir sair fikri mülkiyet hakkının ihlali veya bozulmasına ilişkin hak talepleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere) karşısında tarafınızca tazmin edilecektir. Yukarıda yer alan ve bu tür herhangi bir tazmin hususundan kaynaklanan hak taleplerinin münhasıran müdafaa edilmesi ve kontrol edilmesine ilişkin hakkımız saklı tutulmaktadır ve bu tür müdafaalarda tarafımızla sonuna kadar işbirliği yapacağınız tarafınızca kabul edilmektedir.

14. Kısıtlama, Askıya Alma ve Sona Erdirme – İşbu Kullanım Şartları’nı ihlal ettiğinize inanmamız halinde, Site’ye erişiminiz ve/veya interaktif hizmetler dahil olmak üzere Site üzerinde yer alan hizmetlerden herhangi birinden yararlanma hakkınız tarafımızca herhangi bir zamanda kısıtlanabilir, askıya alınabilir veya sona erdirilebilir. Söz konusu herhangi bir kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme, işbu Hizmet Şartları’nı ihlal etmenize ilişkin olarak tarafınıza karşı sahip olabileceğimiz herhangi bir hakka halel getirmeyecektir. Tarafımızca, Site tamamen ya da Site’nin bölümleri veya özellikleri herhangi bir zamanda kaldırılabilecektir. IP adresinizin tarafımızca izlenebildiğini ve işbu Kullanım Şartları’nın ihlalinden şüphelenilmesi halinde gerekli olması durumunda, internet hizmet sağlayıcınız ile iletişime geçilebileceğini lütfen kayda alınız.

15. Mutabakatın Bütünü – Gizliliğe ve kişisel verilere ilişkin Aydınlatma Metnimiz dahil olmak üzere işbu Kullanım Şartları, konuya ilişkin olarak tarafınız ile tarafımız arasındaki mutabakatın bütününü teşkil etmekte olup, eskiden aramızda yapılan herhangi bir türden bilcümle sözlerin, beyanların, anlaşmaların, açıklamaların ve mutabakatların yerini almaktadır. Yazılım Site üzerinde mevcut olduğu ölçüde; söz konusu yazılım, bu yazılım ile dağıtılan veya bu yazılım kapsamında yer alan bir lisans sözleşmesine tabi olacaktır ve söz konusu lisans sözleşmelerinin Kullanım Şartlarına uyulacağı tarafınızca kabul edilmektedir. Kullanım Şartları kapsamında yer alan herhangi bir hakkın veya hükmün tarafımızca kullanılmaması veya uygulanmaması, söz konusu haktan veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Kullanım Şartları kapsamında yer alan herhangi bir hükmün yetkili yargı mahkemesi tarafından icra mevkiinden yoksun veya geçersiz bulunması halinde, taraflar, mahkemenin söz konusu hüküm kapsamında ifade edilen tarafların niyetlerini geçerli kılmak için çaba sarf etmesi gerektiğini ve Kullanım Şartları kapsamında yer alan sair hükümlerin tam yürürlükte ve geçerlilikte kalmaya devam edeceğini kabul etmektedirler. Kendi takdir hakkımız doğrultusunda; tarafımızca, Kullanım Şartları kapsamındaki haklarımızın ve yükümlülüklerimizin bir kısmı veya tamamı herhangi bir zamanda herhangi bir üçüncü tarafa veya taraflara devredilebilecektir.

16. Telif Hakkı ve Fikri Mülkiyet – Tarafımızca başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyulmakta olup, Site’yi kullanan kişilerin de aynı saygıyı göstermeleri gerekmektedir. İşinizin telif haklarının ihlalini teşkil edecek şekilde kopyalandığına inanmanız halinde, lütfen aşağıdaki bilgileri tarafımıza iletin:

Adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz,

İhlal edildiğini öne sürdüğünüz telif hakkına tabi eserin açıklaması,

Öne sürdüğünüz ihlal faaliyetinin ve öne sürülen ihlal materyalinin bulunduğu yerin açıklaması,

Anlaşmazlık konusu kullanıma tarafınızca, telif hakkı sahibi, acentesi (aracısı) tarafından ya da kanunen yetki verilmediğine dair hüsnüniyet çerçevesinde bir inanışa sahip olduğunuza dair tarafınızca yapılacak bir açıklama,

Telif hakkı menfaati sahibi adına hareket etmek üzere yetkili olan kişinin elektronik veya ıslak imzası ve

Bildiriminizde yer alan yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna ve tarafınızın telif hakkı sahibi olduğuna ya da telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğuna dair tarafınızca sunulacak yeminli ifade.

Posta Adresi: Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 River Plaza Kat:25 34394 Şişli/İstanbul Türkiye

E-posta: [email protected] veya [email protected] Arayüz Siteleri tarafından barındırılan Bağlı İçeriği kaldıramayabiliriz. İşinizin kaldırılması için ilgili Arayüz sitesi ile irtibata geçmeniz gerekebilecektir.

17. İhracat Kontrolleri – Yazılım ve teknik veriler Site üzerinden erişilebilir olduğu ölçüde; söz konusu yazılım veya teknik veriler, Amerika birleşik Devletleri veya sair yargı yetki bölgesi tarafından uygulanan ihracat, yeniden ihracat ve/veya ithalat kontrollerine tabi tutulabilecek olup, (a) ABD tarafından ambargo uygulanan veya ilgili ihracat tahditlerine tabi tutulan herhangi bir ülkenin vatandaşına veya mukimine, (b) ABD Maliye Bakanlığı Özel Belirlenmiş Vatandaşlar listesinde yer alan herhangi birine ya da (c) ABD Ticaret Bakanlığı’nın Sipariş Reddi Tablosu ihlal edilerek dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, herhangi bir yargı yetki bölgesinin kanunları ihlal edilerek indirilemez veya sair şekilde ihraç ya da yeniden ihraç edilemez.

18. Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yetki Bölgesi – Aydınlatma Metnimiz dahil işbu Kullanım Şartları ile Site’ye ilişkin herhangi bir husus, kanun kapsamındaki kuralların ihtilafına bakılmaksızın Türk hukuku tarafından idare edilecektir. Tarafımıza veya herhangi bir tazmin edilen tarafa karşı ya da tarafımız veya herhangi bir tazmin edilen taraf ile ilgili olarak işbu Kullanım Şartları’ndan kaynaklanan herhangi bir yasal işlem, Türkiye Cumhuriyeti’nin münhasır yargı yetkisine tabi olacak ve işbu belge vesilesiyle, söz konusu İstanbul Mahkemelerinin yargı yetkisine sahip olduğu tarafınızca gayrikabili rücu olarak onay verilmektedir.

İlginizi Çekebilir

Nespresso
Nude
Nude
IWSA Logo