Paylaş :

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca IWSA Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Mey İçki Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Mey İçki” veya “Şirket”) olarak, sahibi bulunduğumuz International Wine and Spirits Academy’nin (“IWSA”) sunduğu hizmetlerden yararlandığınızda elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

2. IWSA ve Eğitimlere İlişkin Genel Bilgi

Mey İçki, IWSA kuruluşu kapsamında şarap ve distile üzerine eğitimler vermekte ve ayrıca her ay değişen temalarla şarap-yemek, rakı-yemek uyumu ve kokteyl atölyeleri de gerçekleştirmektedir.  

Mey İçki’nin düzenlediği eğitimler ve atölyeler arasında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Fermente ve Distile İçecek Servis Elemanı Yetiştirme Programı Eğitimi, Wine and Spirit Education Trust eğitimleri (Distile İçki Seminerleri ve Şarap seminerleri), atölye çalışmaları ve yiyecek içecek uyumu etütleri bulunmaktadır. Mey, düzenlediği sertifikalı eğitimler sonucunda kişilerin sertifika sınavına katılmasını ve başarılı olan kişilerin sertifika almasını sağlamaktadır.

3. İşlenen Kişisel Veriler

Mey İçki’nin sahibi olduğu IWSA’nın hizmetlerinden yararlanmak amacıyla Şirketimize iletmiş olduğunuz aşağıda yazılı genel nitelikli kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

 1. Ad, soyad, TCKN, doğum tarihi, imza, ülke ve şehir bilgisi, doğum yeri, fotoğraf, kimliğinizde yer alan bilgiler dahil kimlik bilgileriniz,
 2. E-posta adresi, telefon numarası, velinizin/ailenizin adresleri ve telefonları dahil iletişim bilgileriniz,
 3. Adres dahil lokasyon bilgileriniz,
 4. Çağrı merkezi veya site iletişim formu aracılığıyla aktardığınız talepler dahil müşteri işlem bilgileriniz,
 5. IP adresi, internet sitesi giriş çıkış ve ziyaret bilgileriniz dahil işlem güvenliği bilgileriniz,
 6. Öğrenim belgesi, çalıştığınız yer, meslek içi eğitim ve sertifika dahil mesleki deneyim bilgileriniz,
 7. Çerez kayıtlarınız dahil pazarlama bilgileriniz,
 8. Fotoğraf ve video dahil görsel ve işitsel kayıtlarınız,
 9. Sınav sonucunuz, aday numaranız, katıldığınız eğitim veya sınav ile ilgili detaylar dahil eğitim ve sınav bilgileriniz.

4. İşleme Amaçları

Şirketimize ilettiğiniz söz konusu kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işlenecektir:

 1. IWSA tarafından verilen eğitimler, hizmetler, atölyeler, seminerler, etkinlikler ve sınavların organize edilmesi, duyurulması ve bunlara katılımınızın sağlanması; 
 2. Video konferans hizmeti sağlayıcıları (Örneğin: Zoom) üzerinden eğitimlere katılımınızın kolaylaştırılması;
 3. Katılamadığınız veya kaçırdığınız derslerin sonrasından izlenmesi;
 4. Eğitim ve sınav sonuçlarına bağlı olarak sertifikaların hazırlanması;
 5. Şirketimizin etkinliklerin düzenlenmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılması;
 6. Şirketimize ve markalarımıza bağlılığının arttırılması;
 7. Alkollü içecek sektöründe uzmanlaşmak isteyenlerin kariyer ve kişisel gelişiminde başarının sağlanması;
 8. Sizlerle iletişim kurulabilmesi ve eğitim kitlerinin tarafınıza gönderilmesi;
 9. Sertifikaların düzenlenmesi ve tarafınıza iletilmesi;
 10. Duyuru ve tanıtımların yapılması, sosyal medya hesaplarımızın yönetilmesi ve basın, yayın ve reklam süreçlerinin yürütülmesi;
 11. Çağrı merkezi veya site iletişim formu aracılığıyla ilettiğiniz taleplerinizin incelenmesi ve değerlendirilmesi;
 12. Rıza vermeniz halinde çeşitli kanallar (sosyal medya, internet sitesi e-mail vb.) ile bülten paylaşımı, tanıtım, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;
 13. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli izinlerin alınması.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı’na, yurt dışında bulunan ve yetkili temsilcisi olduğumuz Wine and Spirits Education Trust’a, pazarlama faaliyeti yürüten ve Şirket ile sözleşmesel ilişki içerisinde bulunan dijital pazarlama şirketlerine, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, hukuken yetkili kişilere ve herkese açık olarak paylaşılabilecektir.

Örneğin, IWSA’nın sertifikalı eğitim faaliyetlerine katılan kişilerin kişisel verileri, aşağıdaki süreçlerde üçüncü kişiler ile paylaşılacaktır:

 1. Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve ikametinizi gösteren belgeler; Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurs ve sınavına kaydolmanızı sağlamak ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşılacaktır.
 2. Adınız, soyadınız ve doğum tarihi bilgileriniz; WSET sınav sürecini yürütülebilmek ve başarılı olan katılımcılara sertifika verebilmek amacıyla Wine and Spirit Education Trust ile açık rıza vermeniz halinde paylaşılacaktır.
 3. Fotoğraf ve video kaydı bilgileriniz; iş ve iletişim faaliyetlerimizi yürütülebilmek, sosyal medya hesaplarımızın yönetebilmek, duyuru ve tanıtımları yapabilmek, basın, yayın ve reklam süreçlerini yürütebilmek amacıyla (sosyal medya ve internet siteleri dahil) herkese açık olarak açık rıza vermeniz halinde paylaşılacaktır.

Buna ek olarak, Şirket’e verdiğiniz ticari elektronik ileti tercihiniz hukuki yükümlülüğümüz gereği İleti Yönetim Sistemi’ne kaydedilecektir.

6. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden, dijital platformlar, e-posta ve internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen başvurular kapsamında iletilen bilgilerden otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 

Kişisel verileriniz, aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenebilecektir: 

 1. Kanun madde 5/1’de belirtilen açık rızanızın alınması.
 1. Örneğin, tarafınızla bülten paylaşımı yapılabilmesi için açık rızanız alınacaktır.
 1. Kanun madde 5/2(c)’de belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.
 1. Örneğin, Mey ile aranızdaki sözleşme kapsamında eğitimlerin, seminerlerin ve atölye çalışmaların gerçekleştirilebilmesi adına kişisel verileriniz işlenmektedir.
 1. Kanun madde 5/2(ç)’te belirtilen hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması.
 1. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Fermente ve Distile İçecek Servis Elemanı Yetiştirme Programı Eğitimine katılmanızı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca ad, soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası dahil kişisel verileriniz işlenmektedir.
 1. Kanun madde 5/2(e)’de belirtilen bir hakkın tesisi, korunması ve savunması için zorunlu olması.
 2. Kanun madde 5/2(f)’de belirtilen meşru menfaat için zorunlu olması.
 3. Kanun madde 9/1’de belirtilen kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı için açık rızanızın bulunması.
 1. Örneğin, WSET sınavında başarılı olduğunuz takdirde, tarafınıza sertifika verilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz Wine and Spirit Education Trust ile açık rızanızın bulunması halinde paylaşılabilecektir.

Açık rızanızı, aşağıda belirtilen kanallar üzerinden iletmek suretiyle her zaman geri alma talebinde bulunabilirsiniz. 

7. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız

İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak Esentepe Mahallesi Bahar Sk. Özdilek River Plaza Vyndham Grand Apt. No: 13/25 Şişli, İstanbul/Türkiye adresine veya [email protected] adresine iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilecektir. 

İlginizi Çekebilir

Nespresso
Nude
Nude
IWSA Logo