Paylaş :

Kişisel Verilerin korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni-İş Ortakları

IWSA İŞ ORTAKLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Mey İçki Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Mey İçki” veya “Şirketimiz”) olarak, sahibi bulunduğumuz International Wine and Spirits Academy (“IWSA”) ile iş birliklerinde bulunan ya da IWSA etkinliklerinde iş ortağımız olan şef, barmen, konuşmacı, eğitmen gibi iş ortaklarımıza (birlikte “siz” veya “İş Ortakları” olarak anılacaktır) ait kişisel verileri topluyoruz ve işliyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni, sizlerden elde ettiğimiz kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenmesi ve korunması hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. 

İnternet sitemizi kullanıyorsanız veya tüketici olarak Mey İçki ile iletişime geçiyorsanız, internet sitemizdeki Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve ilgili aydınlatma metinlerine incelemenizi rica ederiz.

2. Toplanan Kişisel Veriler

Şirketimiz, aşağıda sayılan kişisel verilerinizi işleyecektir:

 1. Ad, soyad, TCKN, kimlik fotokopisi, pasaport numaranız dahil kimlik bilgileriniz;
 2. E-posta adresi, telefon numaranız dahil iletişim bilgileriniz;
 3. İş adresiniz dahil lokasyon bilgileriniz;
 4. Mesleki unvan, çalışılan yer, SGK numaranız dahil özlük bilgileriniz;
 5. Eğitim bilgileri, özgeçmişiniz dahil mesleki deneyim bilgileriniz;
 6. Fotoğrafınız, video ve ses kayıtlarınız dahil görsel ve işitsel kayıtlarınız;
 7. Seyahat ve konaklama bilgileriniz.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Şirketimiz, genel itibarıyla İş Ortakları ile ticari ilişki tesis etmek, bu ticari ilişkiyi yönetmek ve sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. Buna ek olarak, aşağıdaki amaçlar dahilinde kişisel verileriniz işlenebilecektir:

 1. IWSA tarafından gerçekleştirilen etkinlikler veya Wine & Dine, Rakı Gastronomisi, atölyeler ve benzeri etkinlik ve iş birliklerinin organize edilmesi, 
 2. Bilet satışlarının gerçekleştirilmesi ve bilet satışlarında dijital iletişim yollarının kullanılması, 
 3. Geçmiş veya gelecek IWSA etkinliklerinin, atölyelerinin, benzeri etkinlik ve iş birliklerinin sosyal medya mecralarında, dijital platformlarda (Örneğin: Almanak) ve benzeri şekillerde ilan edilmesi ve duyurulması, 
 4. Etkinlik ve atölyelerin ve bu organizasyonlarda yapılan konuşmaların video ve ses kayıtlarının alınması ve sosyal medya mecralarında ve dijital platformlarda yayınlanması,
 5. İş ortaklarımızın seyahat ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 6. Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili kişiler ile iletişime geçilmesi,
 7. Hizmetlerin mevzuata ve Şirket İç Politika ve Prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi için Şirketimizin ilgili birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, 
 8. Sizlerle iletişim kurulabilmesi, 
 9. Rıza vermeniz halinde çeşitli kanallar (sosyal medya, internet sitesi e-mail vb.) ile bülten paylaşımı, tanıtım, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan ve dijital platformlar, e-posta ve internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz başvurular ve iletişimler üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Açık rızanızı, aşağıda belirtilen kanallar üzerinden iletmek suretiyle her zaman geri alma talebinde bulunabilirsiniz. 

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçlarla, Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarınca ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere, Şirketimiz ile sözleşmesel ilişki içerisinde bulunan yurt içindeki ve yurt dışındaki dijital pazarlama şirketlerine ve bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, topluluk şirketlerimize aktarılabilecektir. Dijital yayınlarımız (e-kitap, e-dergi ve podcastler) ise internet sitemizde ve/veya dijital platformlarda herkese açık olarak paylaşılabilecektir. 

Buna ek olarak, Şirket’e verdiğiniz ticari elektronik iletiye ilişkin tercihiniz hukuki yükümlülüğümüz gereği İleti Yönetim Sistemi’ne kaydedilecektir.

6. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki hususların tamamı hakkında her zaman bilgi talep edebilirsiniz: 

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı https://mey.com.tr/tr-tr adresinden ulaşabileceğiniz “Veri Sahibi/İlgili Kişi Başvuru Formu” üzerinden yapabilirsiniz.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak Büyükdere Cad. Bahar Sok. No.13 River Plaza Kat:25 Şişli İstanbul/Türkiye adresine veya [email protected] adresine iletebilirsiniz. Mey, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. Talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilecektir. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulabilirsiniz.   

İlginizi Çekebilir

Nespresso
Nude
Nude
IWSA Logo